Home PageAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door uw bestelling te plaatsen bij dermarolling.nl geeft u te kennen dat u met de verkoopvoorwaarden akkoord gaat welke u aangeboden worden door Saviesa webdiensten. Hierna te noemen:
nagelkapjes.nl
Postbus 148
7609RG, Almelo

Artikel 1. Toepasselijkheid
1) Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van nagelkapjes.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
3) Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
4) Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van nagelkapjes.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door nagelkapjes.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Artikelen
1) Alle artikelen die door nagelkapjes.nl worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product.
2) Alle artikelen op onze website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. nagelkapjes.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
1) Alle aanbiedingen van nagelkapjes.nl zijn vrijblijvend en nagelkapjes.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.4.
2) Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door nagelkapjes.nl. nagelkapjes.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt nagelkapjes.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
1) De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2) Betaling kan geschieden per vooruitbetaling via iDeal, Paypal en MisterCash.
3) Indien u met enige betaling in gebreke bent, is nagelkapjes.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4) Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door nagelkapjes.nl.
5) Prijzen, maten en afbeeldingen zijn onder behoud van wijzigingen in inkoopprijzen, vergissingen en zet- en drukfouten.

Artikel 5. Levering
1) De levertijd van uw bestelling is afhankelijk van de dag waarop u uw bestelling plaatst. Besteld u uw bestelling op werkdagen voor 16:00, dan wordt uw bestelling dezelfde dag verzonden. Afhankelijk van PostNL ontvangt u uw pakket de volgende dag in huis.
2) Er wordt niet in deelleveringen verzonden, een bestelling wordt in zijn geheel verzonden.

Artikel 6. Garantie
1) Indien nagelkapjes.nl producten aan de afnemer levert, is nagelkapjes.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop nagelkapjes.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door nagelkapjes.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door nagelkapjes.nl in behandeling te worden genomen.

Artikel 7. Overmacht
1) Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.
2) Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit: nagelkapjes.nl iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Met inzage en opstelling van deze algemene voorwaarden zijn alle rechten en plichten van koper ( u als klant) en nagelkapjes.nl als verkoper opgenomen en verplicht deze plichten na te komen en rechten te respecteren. Hierbij hopen wij op een betrouwbare en langdurige relatie, om u te voorzien in uw behoefte van onze artikelen. nagelkapjes.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar website of mailings.

Artikel 9.Medische informatie:
Let op: nagelkapjes.nl geeft geen medisch advies. Houd de volgende informatie in gedachten bij het stellen – en lezen van vragen over gezondheid en medische onderwerpen:
De antwoorden kunnen onjuist of onvolledig zijn.
De antwoorden op vragen worden gegeven door vrijwilligers van wie niet bekend is of zij over gekwalificeerde medische kennis beschikken. De antwoorden kunnen anoniem, en soms vanuit onbekende motieven gegeven worden. Er kunnen onder medisch deskundigen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze vragen en antwoorden niet voorkomen. Beschouw de informatie op nagelkapjes.nl (of die van internet in het algemeen) nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte.
De antwoorden zijn geen vervanging voor een consultatie bij een dierenarts.
Diepgaande medische kennis kan vanaf een bepaald niveau niet op een begrijpelijke manier worden overgebracht via internet. De teksten kunnen je wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van – of verbandhoudend met – de klachten of omstandigheden van uw kat. Daarvoor moet je je altijd wenden tot een behandelend dierenarts.

Artikel 10. Retouren:
De consument heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product. Zonder opgaaf van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Het product moet ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in originele verpakking worden terug gezonden. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die tot stand gebracht zijn overeenkomstig de specificaties van de koper.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.